مانی
سه نامه از دوست شاعر: ایمان دادرس به مانی
تاريخ نگارش : ۲۱ دی ۱٣٨۵


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net