مانی
مداحِ جهلِ بیت!
تاريخ نگارش : ٣ تير ۱٣۹۴

نظرات دیگران


نویسنده: سیاوش ٣ تير ۱٣۹۴
عنوان: شاهکار
شاهکاری دیگر از آقای مانی گرامی


www.nevisandegan.net