مانی
شش شعر بهاری از علی اصغر فرداد. پیشکش به مانی
تاريخ نگارش : ۱ فروردين ۱٣۹۴


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net