مانی
سر افعی تروریسم بین المللی در تهران است.
تاريخ نگارش : ۱۹ دی ۱٣۲٨


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net