مانی
وقایع اتفاقیه ی قجرستان. بخش دوم (طنز)
تاريخ نگارش : ٣۰ شهريور ۱٣۹٣


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net