مانی
خوانش«آوازهای کوروش آریایی» سروده‍ی مانی توسط هومرآبرامیان
تاريخ نگارش : ۹ آبان ۱٣۹۱


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net