مانی
محسن مقصودی:گزارشی ازجلسه بزرگ داشت جان باختگان در بوخوم
تاريخ نگارش : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨

نظرات دیگران


نویسنده: اقبال ۱۴ مرداد ۱٣٨٨
عنوان: اصلاح گزارش
آقای مانی گرامی در رابطه با سخنرانی آقای خاکسار مطلبی نادرست و خلاف نظر ایشان درج شده است که لازم است اصلاح شود.

1- "از دیگر پیآمدهای ناگزیر سازمان یابی های عمودی و گود، شکل نگرفتن روابطه بیرونی ، ایجاد احساس خودخواهی درونی و انحصاری خواستن قدرت، برگذاری حد و مرزهای تنگ برای تغییرو تحول ، علاقه مندی به آمریت، باور به خرد منفصل با یک رهبری بشدت متمرکز، بی اعتنائی به حقوق فردی در سازمان، اعتیاد به سرکوب و از اعتبار انداختن عُرف به مثابه عدم پذیرش حاکمیت عقل سلیم ، هستند."
در پاراگراف فوق آنجا که "خودخواهی" آمده است بد فهمیده شده است درست آن خودی خواهی است که در سخنرانی از خودگذشتگی و خودی خواهی مورد تاکید قرار گرفت.
2- "وی در ادامه از عرف سبز نام برد که دارای سازماندهی افقی است"
آقای کاخساز سخنی از "عرف سبز" نگفت.
با سپاس اقبال


www.nevisandegan.net