مانی
زیر دندان‌هائی به رنگِ ماه !
تاريخ نگارش : ٣۰ آذر ۱٣٨۷


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net