مانی
احمد لنگرودی : مرگ دریا
تاريخ نگارش : ۱۵ مهر ۱٣٨۷

نظرات دیگران


نویسنده: سخی ۱۷ شهريور ۱٣٨٨
عنوان: تقدیر
این شعر مرا دریایی کرد.من اهل نقد و این جور قرتی بازیها نیستم. فقط میتوانم بگویم که با این شعر حال کردم.


www.nevisandegan.net