مانی
رادیو مانی و نوع نظام سیاسی!
تاريخ نگارش : ۴ خرداد ۱٣۹٨

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    


در کشورهای دیکتارتوری بیشتر مردم ذهنیتی رادیکال، عصبی و یکسویه پیدا می کنند. آنها از شناخت واقعیت عاجز می مانند و دنیای پیرامونشان را دوقطبی می بینند، سیاه یا سفید. درک این که یک رسانه می تواند در راستای همبستگی ملی از دامن زدن به اختلافات جناح های سیاسی تا جایی که شدنی است پرهیز کند کار ساده ای در این کشورها نیست. بخشی از مردم ایران نیز دچار همین نابسامانی شده اند. بارها پیش آمده که کاربران رادیو تلویزیون مانی این رسانه را «سلطنت طلب» یا «چپ» نامیده اند. آنها در کامنت ها و برخوردهاشان دنبال انگ زدن هستند. چپی های ایدئولوژیک شایع می کنند که این رسانه سلطنت طلب است و هواداران نظام پادشاهی مدعی اند که این رسانه «چپی» است!

سرو کله زدن با این جماعت برای اثبات این که این رسانه نه چپ است و نه راست، بلکه بدنبال روشنگری در مورد چپ و راست و میانه است بی فایده می نماید. بارها پیش آمده که افرادی – بیشتر با نام جعلی – علیه برنامه سازانی که مطابق درک و دریافت یا علایق سیاسی آنان سخن نگفته اند برای ما نامه نوشته و مثلا افشاگری کرده اند! بارها روشن کرده ایم که خط سیاسی ما تنها روشنگری و نشان دادن انواع دیکتاتوری ی پنهان در شکل های راست و چپ است. روشن گفته ایم که تنها هدف ما طرح همه گونه نظر سیاسی است برای آشنایی مردم .با این همه بازهم شایعه پراکنی و موضعگیری این جماعت ادامه داشته است. برایشان قابل فهم نیست که چرا در این رسانه صاحب نظران، هم از جناح چپ هستند و هم از جناح راست و میانه حضور دارند. سینه چاکان این یا آن نوع از سیاست یا نظام سیاسی نمی خواهند دریابند که همه ی این جناح ها – پس از فروپاشی حکومت اهریمنی اسلام ناب محمدی – سرانجام باید در یک کشور زندگی کنند و در رقابتی درست – و به دور از توطئه و ترور- به ساختن خانه ی مشترک خویش همت گمارند.

این رسانه می کوشد – به سهم اندک خود – زمینه ای فراهم کند تا میهن دوستان چپ و راستی که در برابر جمهوری اسلامی کوشش می کنند ، امروز دیدگاهاشان را با کلمات با هم درمیان بگذارند تا مبادا فردای پس از سقوط حکومت اهریمی، ناگزیر شوند نظرهاشان را با گلوله، ترور، جنگ داخلی و سرکوب به هم تفهیم کنند! این که بتوانیم گامهای ارزشمندی در این زمینه برداریم مربوط می شود به درک عمومی از همبستگی ملی، تکثر دیدگاهای سیاسی – اجتماعی، به فهم دموکراسی و آزادی برای همه. ایران مال چپی ها را سلطنت طلبان نیست مال همه ی ایرانیان از جمله همین گروهها است.

امیدوارم کسانی که شب و روز علیه مخالفان نظری خود شمشیر در هوا می چرخانند دریابند که ایران – مام میهن – مقدم بر هرگونه نظام سیاسی در امروز و فردا است. ما همه رفتنی هستیم، ایران خواهد ماند البته اگر پیاده نظام این دن کیشوت های وطنی و یا حکومت ویرانگر اسلامی بگذارند.
مانی
<><><>برای آگاهی و تماس با مدیریت رادیومانی از نشانی های زیر بهره بگیرید:


radiomani۲۰۱۲@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCUFrBbiaiKrra۱vCWh۱a۸zw

www.youtube.com      

https://radiomani.org/

https://zoom.us/j/۵۴۰۸۰۴۴۶۳۶

https://www.youtube.com/c/RadioMani

Telegram: https://t.me/mirzaaghaasgari

Telegram: https://t.me/ManiAsgari

https://www.facebook.com/mirzaagha.asgarimani

Twitter: https://twitter.com/Asgari_Mani

https://www.linkedin.com/in/MirzaAghaAsgari/

Privat Website von Mani: www.nevisa.de

Skype: mani-asgari asgari

Telefon:+۴۹ ۱۷۶۴۲۰۴۷۸۰۲

مانی

www.nevisandegan.net